Podmínky použití Customio

Vítejte ve Službě Customio1. Slovo úvodem
Milí Uživatelé, velmi si vážíme projevené důvěry a jsme rádi, že jste se rozhodli používat online službu Customio. Následující Podmínky použití naší služby upravují práva a povinnosti mezi námi, tedy Poskytovatelem služby Customio a Vámi – tedy Uživatelem.

2. Základní definice
Poskytovatel služby Customio je společnost Zoomsoft, s.r.o. se sídlem Hvozdecká 1378/10, 635 00, Brno, IČ: 05880408, která je zapsána u Krajského soudu v Brně, Spisová vložka 98698 C. V tomto právním dokumentu se Poskytovatelem dále také myslí použití slovního spojení „My“, „Naše“.

Uživatel je každý, kdo používá webové stránky (www.customio.cz, www.customio.sk), produkty či služby těchto stránek. Uživatel musí být osoba zletilá a způsobilá k právním úkonům. Poskytovatel si vyhrazuje právo ověřit si, zda je Uživatel způsobilý k právním úkonům. Pokud je Uživatel osoba podnikající a zaškrtne při platbě služeb či produktů Customio pole „Nákup na firmu“, zavazuje se tímto v případě povinnosti odvézt daň, že tuto povinnost splní v zemi registrace dané společnosti, pro kterou je služba či produkt objednán. Pojmem Uživatel dále v těchto Podmínkách užití se vždy myslí slovní spojení „Vy“, „Vaše“.

Bezplatná služba / produkt je služba či produkt Customio, která je Poskytovatelem poskytována bezplatně Uživateli za podmínek, které jsou uvedeny vždy v Ceníku, v tomto dokumentu nebo u konkrétní slžby či produktu. Limit bezplatné služby / produktu může být stanoven časově, počtem zobrazení, počtem webů, objemem dat či jakýmikoli dalšími podmínkami.

Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

GDPR se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v  souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ceník je informace o kompletních cenách služeb a produktů Customio. Ceník je dostupný na webovém rozhraní.

Ostatní služby jsou Služby Customio, které doplňují primární Produkty a Služby. Zejména se jedná o Zákaznickou podporu, školení a jakékoli jiné Služby, které jsou nabízené na webovém rozhraní Poskytovatele.

Obsah Poskytovatele je veškerý obsah, který je dodáván Poskytovatelem v rámci každé Služby či Produktu. Obsah Poskytovatele je autorským dílem Poskytovatele.

Obsah Uživatele je veškerý obsah, včetně autorského díla, který dodá Uživatel. Jedná se zejména o texty či obrázky a další obsahové části. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za Obsah Uživatele. Uživatel se touto smlouvou zavazuje, že Obsah Uživatele dle definice této Smlouvy nebude porušovat práva třetích stran, zejména pak práva autorská.

Službou se rozumí plnění Poskytovatele, které spočívá v poskytnutí licence k webové aplikaci či aplikacím Customio či jiným aplikacím Poskytovatele.

Webové rozhraní je rozhraní, které je umístěno na webové stránce www.customio.cz, www.customio.sk či joném webu Poskytovatele.

3. Základní ustanovení
Každý, kdo jakkoli používá webové stránky Customio (www.customio.cz, www.customio.sk), jejich obsah, produkty či služby těchto stránek, tak tím vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami užití a uzavírá platnou Smlouvu s Poskytovatelem služby Customio a zavazuje se plnit povinnosti, které z této Smlouvy vyplývají. Tyto Podmínky užití upravují právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Smlouva je uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek Poskytovatele.