Obchodní podmínky

Vítejte ve službě Customio. Přečtěte si naše Obchodní podmínky.


1. Slovo úvodem
Milí Uživatelé, velmi si vážíme projevené důvěry a jsme rádi, že jste se rozhodli používat online službu Customio. Následující Podmínky použití naší služby upravují práva a povinnosti mezi námi, tedy Poskytovatelem služby Customio a Vámi – tedy Uživatelem.

2. Základní definice
Poskytovatel služby Customio je společnost Zoomsoft, s.r.o. se sídlem Hvozdecká 1378/10, 635 00, Brno, IČ: 05880408, která je zapsána u Krajského soudu v Brně, Spisová vložka 98698 C. V tomto právním dokumentu se Poskytovatelem dále také myslí použití slovního spojení „My“, „Naše“.

Uživatel je každý, kdo používá webové stránky (www.customio.cz, www.customio.sk), produkty či služby těchto stránek. Uživatel musí být osoba zletilá a způsobilá k právním úkonům. Poskytovatel si vyhrazuje právo ověřit si, zda je Uživatel způsobilý k právním úkonům. Pokud je Uživatel osoba podnikající a zaškrtne při platbě služeb či produktů Customio pole „Nákup na firmu“, zavazuje se tímto v případě povinnosti odvézt daň, že tuto povinnost splní v zemi registrace dané společnosti, pro kterou je služba či produkt objednán. Pojmem Uživatel dále v těchto Podmínkách užití se vždy myslí slovní spojení „Vy“, „Vaše“.

Bezplatná služba / produkt je služba či produkt Customio, která je Poskytovatelem poskytována bezplatně Uživateli za podmínek, které jsou uvedeny vždy v Ceníku, v tomto dokumentu nebo u konkrétní slžby či produktu. Limit bezplatné služby / produktu může být stanoven časově, počtem zobrazení, počtem webů, objemem dat či jakýmikoli dalšími podmínkami.

Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

GDPR se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v  souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ceník je informace o kompletních cenách služeb a produktů Customio. Ceník je dostupný na webovém rozhraní.

Ostatní služby jsou Služby Customio, které doplňují primární Produkty a Služby. Zejména se jedná o Zákaznickou podporu, školení a jakékoli jiné Služby, které jsou nabízené na webovém rozhraní Poskytovatele.

Obsah Poskytovatele je veškerý obsah, který je dodáván Poskytovatelem v rámci každé Služby či Produktu. Obsah Poskytovatele je autorským dílem Poskytovatele.

Obsah Uživatele je veškerý obsah, včetně autorského díla, který dodá Uživatel. Jedná se zejména o texty či obrázky a další obsahové části. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za Obsah Uživatele. Uživatel se touto smlouvou zavazuje, že Obsah Uživatele dle definice této Smlouvy nebude porušovat práva třetích stran, zejména pak práva autorská.

Službou se rozumí plnění Poskytovatele, které spočívá v poskytnutí licence k webové aplikaci či aplikacím Customio či jiným aplikacím Poskytovatele.

Webové rozhraní je rozhraní, které je umístěno na webové stránce www.customio.cz, www.customio.sk a všech subdoménách těchto domén či jiném webu Poskytovatele.

3. Základní ustanovení
Každý, kdo jakkoli používá webové stránky Customio (www.customio.cz, www.customio.sk), jejich obsah, produkty či služby těchto stránek, tak tím vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami užití a uzavírá platnou Smlouvu s Poskytovatelem služby Customio a zavazuje se plnit povinnosti, které z této Smlouvy vyplývají. Tyto Podmínky užití upravují právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Smlouva je uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek Poskytovatele.

Pokud jakýkoli soud, správní orgán či jiný regulátor rozhodne, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné nebo jinak nevykonatelné, bude takové (taková) ustanovení vyjmuto z těchto Podmínek. Zbytek Podmínek ale bude i nadále plně platný.

Na webových stránkách "customio.cz" či "customio.sk" nebo všech subdoménách těchto domén mohou být shromažďovány osobní informace Uživatele, získané např. v průběhu registrace nebo v rámci jakékoli služby či produktu Poskytovatele.

Poskytovatel rozlišuje mezi Uživatelem, který splňuje podmínky spotřebitele (Uživatel, který při uzavírání Smlouvy s Námi nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání) a Uživatelem, který podniká. Jestliže tedy Uživatel v objednávce produktů či služeb Customio uvede své Identifikační číslo (IČ), bere tímto Uživatel na vědomí, že pro něj neplatí pravidla, uvedená v těchto Podmínkách pro spotřebitele.

4. Služby a produkty Customio
Placené - Prémiové služby

Customio nabízí svým Uživatelům placené, nebo-li Prémiové služby. Takovou službou se rozumí např. nadstandardní funkce, větší limit počtu zobrazení, nadstandardní podpora, více místa pro data Uživatele nebo cokoli jiného, co Poskytovatel určí jako službu Prémiovou. Uživatel si může zakoupit jednu či více Prémiových služeb. Kompletní specifikace placených Prémiových služeb je k Uživateli k dispozici vždy v Ceníku.

Veškeré ceny, které jsou uvedeny v Ceníku mohou být kdykoli Poskytovatelem nahrazeny cenami akčními. Celistvý přehled všech aktuálně platných cen je možné najít na stránkách Customio na adrese "https://www.customio.cz/cenik/ a také na stránce "https://www.customio.cz/cenik-doplnkove-sluzby/. Celková konečná cena je Uživateli vždy zobrazena ještě před potvrzením objednávky jakékoli placené služby či produktu. Jestliže Uživatel zaškrtne v objednávce „Nákup na firmu“, stvrzuje tímto, že v případě vzniku povinnosti vykázat a odvést daň, povinnost splní v zemi registrace společnosti, pro kterou je služba dodána.

Veškeré placené produkty a služby Customio je možné objednat online, přímo v Administraci Customio v části Administrace, určené pro Uživatele. Kdykoli se také může Uživatel obrátit na Zákaznickou podporu Poskytovatele. Bližší informace jsou k nalezení v sekci Nápověda tohoto webu.

Bezplatná verze Customio

Základní varianta služeb Customio je zdarma. Omezení bezplatné verze je dáno především počtem zobrazení Uživatelem použitých Aplikací, dále velikostí úložiště pro data Uživatele. Kompletní specifikaci základních produktů a služeb, které jsou bezplatné je možné nalézt v Ceníku.

5. Smlouva o zrušení této smlouvy
Smlouva

Koupě produktů a služeb, které Poskytovatel nabízí, je vždy realizována pomocí online objednávky. Smlouva vzniká odesláním objednávky ze strany Uživatele a současně úspěšným dokončením platby - tedy přijetím celé částky na bankovní účet Poskytovatele. Uživatel je o úspěšně zaplacené objednávce neprodleně informován Poskytovatelem prostřednictvím e-mailu a to vždy a výlučně na e-mailovou adresu Uživatele, kterou Uživatel uvedl při registraci nebo která je uvedena u daného uživatelského účtu jako "přihlašovací". Po úspěšném přijetí celé částky na bankovní účet Poskytovatele je Uživateli také neprodleně vystavena Poskytovatelem faktura a tato je k dispozici ke stažení ve formátu PDF po přihlášení Uživatele do Administrace. Možnost odstoupení od uzavření smlouvy podléhá zvláštním podmínkám a pravidlům, které jsou dále součástí této smlouvy.

Jestliže v objednávce Uživatel uvede chybné nebo neplatné údaje, je povinen o tomto faktu Poskytovatele neprodleně informovat. Prosím berte na vědomí, že tyto změny lze činit pouze ve lhůtě 120 minut od odeslání objednávky. Po uplynutí této lhůty Váš požadavek nemusí být řádně zpracován naší Zákaznickou podporou.

Zrušení smlouvy

Zrušení této Smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem je možné i po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy, výlučně však v případě, že nežádáte o vrácení peněz. Žádost o zrušení nákupu produktů či služeb či jejich změnu (tzn. cokoli, co má vliv na funkci projektu Uživatele) musí být předložena přímo Uživatelem (vlastníkem projektu) a to písemně (e-mailem), výlučně z e-mailové adresy, která byla použita při registraci daného Uživatele nebo která je aktuálně vedena v daném profilu Uživatele jako "přihlašovací".

Komunikační prostředky na dálku

Touto Smlouvou uděluje Uživatel plný souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady, které mohou vzniknout Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám.

Platnost smlouvy

Platnost Smlouvy v rámci poskytování placených Uživateli má trvání maximálně 1 rok. Konkrétní platnost Smlouvy si Uživatel vždy vybírá při objednávce služeb Customio. Přehled veškerých možných délek trvání platnosti Smlouvy je k dispozici vždy v aktuálním Ceníku, který je součástí tohoto webu. U jiných placených služeb, pokud není uvedeno jinak při jejich objednávce, smlouva končí ve chvíli, kdy je služba poskytnuta.

6. Platby
Jak můžete služby Customio uhradit

Nadstandardní, Prémiové služby můžete zaplatit bankovním převodem nebo kreditní kartou nebo jinou platební metodou, která je nabídnuta v Objednávce v části Platební metody. Náklady a jakékoli vzniklé poplatky za bankovní převod si hradí Uživatel sám. Uživatel je také plně odpovědný za správné vyplnění veškerých platebních informací při platbě objednávky. Poskytovatel není odpovědný za žádosti, kterým nebylo vyhověno z důvodu Uživatelem špatně nebo nedostatečně vyplněných informací.

Platba platební kartou online

Jestliže Uživatel zakoupí produkty nebo služby Poskytovatele platební kartou, vyjadřuje tímto přímý souhlas s tím, aby Poskytovatel strhnul danou platbu z dané platební karty a účtu Uživatele. Při dokončení objednávky placených služeb Uživatelem ukládá Poskytovatel platební informace Uživatele a tyto platební informace mohou být využity pro automatické obnovení služeb a pro urychlení Vašeho dalšího nákupu produktů a služeb Poskytovatele. Jestliže Uživatel zakoupí placené služby či produkty Poskytovatele platební kartou, výslovně tím Uživatel dává souhlas s možností automatického obnovení zakoupených služeb či produktů Poskytovatele a tím i opětovného stržení částky za tyto služby nebo produkty Poskytovatele z dané platební karty. Frekvence takové obnovy může být roční nebo čtvrtletní. Částka je vždy účtována před vypršením platnosti dané služby či produktu. Poskytovatel v rámci automatikého prodloužení vždy Uživatele upozorní předem a to s dodržením zákonné lhůty. Uživatel je kdykoli oprávněn zrušit automatické prodlužování služeb či produktů Poskytovatele a to nastavením vypnutí této možnosti v rámci správy svého profilu v Administraci Customio.

Platby a aktivace Prémiových služeb

Datum přijetí platby je stanoveno na základě potvrzení o úspěšném přijetí příslušné částky ze strany poskytovatele způsobu platby, tj. banky. Jestliže je potřeba upravit objednávku manuálně Poskytovatelem (ať už z jakéhokoli důvodu), může ze strany Poskytovatele dojít ke zpoždění aktivace Prémiové služby o několik dnů.

Vrácení peněz a odstoupení od smlouvy

Každý Uživatel, který využívá placené služby Poskytovatele má právo odstoupit od této Smlouvy a to do dvaceti dnů od data aktivace placených služeb. Jestliže si Uživatel objednal zakázkové produkty a služby (např. vývoj portálu) a byla mu vystavena zálohová faktura, zavazuje se Poskytovatel vrátit veškeré uhrazené prostředky z této faktury vyplývající Uživateli neodkladně v případě, že nebyl projekt dokončen v termínu, v požadované kvalitě nebo pokud došlo k jiným pochybením ze strany Dodavatele a tato pochybení brání používat výslednou aplikaci dle požadavků Uživatele. Odstoupení od této Smlouvy naopak není možné v případě, že se jedná o automatickou obnovu služeb a produktů Cusotmio.

Touto Smlouvou Uživatel uděluje výslovně souhlas s tím, aby v případě registrace a také v případě Prémiových služeb či ostatních služeb, splnil Poskytovatel předmět smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení. V případě, že Poskytovatel předmět smlouvy splní před uplynutím lhůty pro odstoupení, právo na odstoupení od smlouvy zaniká.

Jestliže se v případě reklamních kampaní třetí strana (Google) rozhodne zablokovat připravenou kampaň z důvodu, že propagovaný produkt nebo službu vyhodnotí jako sporné, není možné od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz. V takovém případě nenese Poskytovatel odpovědnost za případnou finanční ztrátu Uživatele.

Jestliže se Uživatel rozhodne odstoupit od této Smlouvy, je povinen toto oznámit Poskytovateli a to v dané lhůtě pro odstoupení. Uživatel je povinen tuto skutečnost Poskytovateli oznámit písemnou formou, konkrétně e-mailem na adresu Zákaznické podpory (podpora@customio.cz). V rámci odstoupení od této smlouvy není potřeba uvádět důvod, nicméně oceníme, pokud jej uvedete, abychom se mohli zlepšovat.

Uživatel je oprávněn požádat Poskytovatele o možnost odstoupení od této Smlouvy ve lhůtě dvaceti dnů od aktivace služeb i v případě, že byl předmět Smlouvy Poskytovatelem již v této lhůtě splněn. V takovém případě je ale nezbytné uvést důvod žádost o odstoupení. Uvedený důvod, který může vést následně k uskutečnění odstoupení od této Smlouvy může být např. Dlouhodobé technické potíže ze strany Poskytovatele, Neposkytnutí služby Poskytovatelem, která byla Uživatelem uhrazena. Poskytovatel si na základě této Smlouvy vyhrazuje právo důvody přezkoumat a ověřit a následně rozhodnout, zda odstoupení uzná za právoplatné či nikoli.

Způsob vrácení peněz Uživateli

Jestliže je Uživatel nepodnikající spotřebitel, vrátí Poskytovatel peníze Uživateli do 14ti dnů od obdržení písemného požadavku a to výhradně stejnou platební metodou, jakou byla platba Uživatelem hrazena. Pokud je Uživatel podnikající osobou, tedy podnikatel, proběhne navrácení peněz Uživateli v zákonné lhůtě 60ti dnů od data obdržení písemné žádosti o vrácení peněz a to buď stejnou platební metodou, na bankovní účet Uživatele nebo formou nevratné poukázky na služby Customio - voucherem. Slevové kupony na služby Customio není možné Poskytovatelem proplatit.

Jestliže dojde k vrácení peněz Uživateli, je Poskytovatel oprávněn vypnout Uživateli placené Prémiové služby.

7. Využívání produktů a služeb Customio
Základní ustanovení

Způsob, jakým lze využívat a používat služby a produkty Poskytovatele je pevně stanoven dále v této Smlouvě. Jakékoli použití mimo rámec těchto podmínek je považováno za porušení této Smlouvy a může vést k omezení či úplnému vypnutí služeb a produktů Poskytovatele.

Obsah

Uživatel se touto smlouvou zavazuje, že nebude prostřednictvím produktů a služeb Poskytovatele distribuovat ani zasílat žádný nezákonný obsah (může se jednat např. o obsah výhrůžný, obscénní, pornografický nebo jakkoli jinak nezákonný). Zakázán je také obsah jakkoli rasistický, urážlivý nebo vulgární. Také jsou zcela zakázány materiály, které nějakým způsobem porušují nebo narušují, ať už jakýmkoli způsobem, práva Poskytovatele či práva jiných (včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví, právo na utajení a práv na ochranu soukromí), stejně jako činnosti, které mohou způsobit strach nebo nepříjemnosti Poskytovateli nebo jiným.

Uživatel se touto Smlouvou zavazuje, že bude distribuovat, odesílat a jakkoli sdílet pouze obsah, ke kterému vlastní autorská práva.

Uživatel se také zavazuje dodržovat pravidla veškerých akcí či soutěží, kterých se v rámci produktů a služeb Poskytovatele účastní.

Uživatel se touto Smlouvou zavazuje, že nebude žádným způsobem narušovat chod a funkčnost produktů a služeb Poskytovatele, nebude se vydávat za jinou osobu nebo subjekt a nebude ani úmyslně zkreslovat vztah s jinou osobou či jiným subjektem.

Uživatel se také zavazuje, že nebude využívat žádný automatizovaný proces ani software k tvorbě nových projektů v rámci služeb a produktů Poskytovatele ani jiným způsobem nebo pro jiné účely v rámci všech produktů a služeb Poskytovatele. Zároveň je také zakázáno využívat jakékoli obcházení placených či jakýchkoli jiných funkcí v rámci produktů a služeb Poskytovatele.

Všechna autorská díla, ochranné známky či jiný obsah a další součásti služeb a produktů Poskytovatele nebo součásti, které Poskytovatel dodá společně s produkty a službami, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve výhradním vlastnictví Poskytovatele. Jestliže chce s takovým obsahem Uživatel jakkoli nakládat nebo jej používat, může tak učinit pouze s přímým a explicitně uděleným souhlasem Poskytovatele. Striktně je zakázáno takový obsah reprodukovat, kopírovat či jej komerčně využívat nebo z něj jakýmkoli jiným způsobem těžit.

8. Reklamace a jejich uplatnění
Odpovědnost

Poskytovatel odpovídá za to, že poskytované služby a produkty obsahují vlastnosti, které jsou definovány v Ceníku Poskytovatele. Dále poskytovatel odpovídá za to, že nabízené produkty a služby obsahují vlastnosti, které byly prezentovány v reklamě či jiném propagačním zdroji Poskytovatele. Poskytovatel je také odpovědný za to, že jeho produkty a služby plně odpovídají právním předpisům. Jestliže produkt či služba nedisponuje výše uvedenými vlastnosti a jste-li spotřebitelem, můžete požadovat dodání nového produktu či služby bez vad - pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen čísti, můžete požadovat jen výměnu této části. Pokud to není možné, lze odstoupit od této smlouvy. Právo na dodání nového produktu nebo služby nebo výměnu části máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete produkt či službu řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte i právo od smlouvy odstoupit.

Jste-li spotřebitelem, jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Pokud se vada projeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt/služba byl vadný již při převzetí. Pokud práva z odpovědnosti za vady nejsou uplatněna v době pro uplatnění práva z vad, stávají se nevymahatelnými.

Každou reklamaci je nutné uplatnit výhradně písemnou formou na adresu Hvozdecká 1378/10, 635 00, Brno nebo také e-mailem na adresu podpora@customio.cz.

Pokud jste spotřebitelem, bude reklamace vyřízena v zákonné lhůtě nejpozději do třiceti dnů. V případě jakékoli reklamace jste povinni poskytnout potřebnou součinnost.

Pokud jste osoba podnikající, práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

9. Odpovědnost Uživatele za dodržování této smlouvy
Stanovení odpovědnosti Uživatele

Pokud Uživatel nedodrží podmínky této Smlouvy v jakémkoli bodu, vystavuje se tímto riziku přímého postihu a právních kroků ze strany Poskytovatele. Kromě postihu formou přerušení dostupnosti veškerých služeb Poskytovatele hrozí Uživateli i jiný postih, který je zcela na uvážení Poskytovatele.

10. Úplné přerušení poskytování služeb Uživateli
Částečné či úplné přerušení služeb Poskytovatele pro daného Uživatele může Poskytovatel provést v případě, že Uživatel porušuje podmínky této Smlouvy nebo má Poskytovatel podezření, že k porušování dochází. Přerušení služeb může být realizováno na dobu určitou či neurčitou a to i bez zdání důvodu Uživateli. Dle této smlouvy Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel může Uživateli přerušit služby částečně nebo úplně na dobu určitou i neurčitou pouze na základě uvážení Poskytovatele.

11. Zpracování osobních údajů Uživatele
V rámci produktů a služeb Poskytovatele Poskytovatel shromažďuje osobní údaje Uživatele. Uživatel může být vyzván k zadání scývh osobních údajů např. v rámci registrace. Konkrétní způsoby, jak zacházíme s osobními daty Uživatele můžete nalézt v sekci Ochrana osobních údajů.

Jestliže prostřednictvím produktů či služby Poskytovatele budete zpracovávat osobní údaje fyzických osob, ať už z pozice správce nebo zpracovatele osobních údajů, zavazujete se dodržovat pravidla stanovená národní legislativou upravující zpracování osobních údajů, a pokud se na vás vztahuje i Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zavazujete se dodržovat i toto nařízení.

12. Mimosoudní řešení sporů
Mimosoudní spory řeší Česká obchodní Inspekce nebo Český telekomunikační úřad. Každý Uživatel, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

13. Omezení odpovědnosti za škodu
Použití Služby je na vlastní riziko Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou ani náhodnou ani jinou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití Služby či Webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost Poskytovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše úhrady za Službu za posledních 30 dnů předplatného. Toto ustanovení se netýká Uživatelů, kteří jsou spotřebiteli.

Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení Služby užívané Uživatelem způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran. (např. nedostupnost serveru využívaného Poskytovatelem pro chod Služby).

Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní či Služby nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. Při využívání Webového rozhraní a Služeb nesmí Uživatel používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla Uživateli nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní a Službu a užívat Webové rozhraní či Službu nebo jejich části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

UŽIVATEL VÝSLOVNĚ ROZUMÍ TOMU A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE UŽITÍ STRÁNEK, SLUŽEB A PRODUKTŮ POSKYTOVATELE JE ZCELA NA ZODPOVĚDNOST UŽIVATELE A ŽE STRÁNKY, SLUŽBY A PRODUKTY POSKYTOVATELE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „DOSTUPNÉ TEHDY, KDY JSOU DOSTUPNÉ.

Omezení odpovědnosti Poskytovatele je v takovém rozsahu, v jakém to umožňuje Národní legislativa.

Zároveň Poskytovatel nepodporuje, a nenese jakoukoli zodpovědnost za jakýkoli obsah, inzerci, produkt či služby dostupné prostřednictvím webových stránek třetích stran.

14. Ostatní ustanovení
Provoz služeb Customio

Poskytovatel veškerých produktů a služeb Customio si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu webových stránek Poskytovatele, případně přerušit provoz webových stránek Poskytovatele a to na neomezeně dlouho dobu.

Postoupení třetí straně

Poskytovatel může bez vědomí a souhlasu nebo předchozího oznámení Uživatele postoupit svá práva nebo povinnosti podle těchto podmínek a převést vlastnická práva a titul ke službám Customio nebo licencovanému obsahu na třetí stranu. Uživatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti Poskytovatele postoupit ani převést žádné ze svých práv a povinností podle těchto podmínek. Jejich postoupení (včetně úkonů směřujících k postoupení) bez předchozího výslovného a písemného souhlasu společnosti Poskytovatele bude neplatné. V každém případě platí, že postoupení nebo převod podle tohoto odstavce sám o sobě neuděluje společnosti Poskytovatele ani Uživateli právo zrušit v danou chvíli používané služby či produktu Poskytovatele nebo služby třetích stran.

Zpětná vazba

Pokud nám předáte návrhy, připomínky nebo jinou zpětnou vazbu týkající se služeb Poskytovatele (ať stávajících, navrhovaných nebo zvažovaných), které jsou nebo mohou být předmětem práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „zpětná vazba“), tato zpětná vazba bude ve výlučném vlastnictví společnosti Poskytovatele. Poskytnutím této zpětné vazby společnosti Poskytovatele berete na vědomí a souhlasíte s tím, že ji může Poskytovatel využívat za účelem dalšího vývoje, úprav a vylepšení služeb, poskytování průběžné pomoci a technické podpory, oslovení vás pomocí obecných nebo personalizovaných oznámení týkajících se společnosti Poskytovatele nebo žádostí o rozhovor na základě vaší zpětné vazby či jinak, usnadnění, patronace a nabízení určitých propagačních akcí a sledování jejich účinnosti, sestavování souhrnných statistických údajů a dalších agregovaných nebo odvozených informací, které může Poskytovatel využívat k poskytování nebo vylepšování svých služeb, zlepšování zabezpečení údajů v držení společností Poskytovatele a schopnosti předcházet podvodům, a plnění požadavků příslušných zákonů a jiných předpisů. Kromě toho prohlašujete a zaručujete se, že taková zpětná vazba je přesná, úplná a neporušuje žádná práva třetích stran; neodvolatelně postupujete na Poskytovatele každé právo, nárok a podíl, který k takové zpětné vazbě můžete mít, a výslovně a neodvolatelně se vzdáváte veškerých nároků kdekoli na světě v souvislosti s libovolnými minulými, současnými i budoucími osobnostními právy, právy umělců nebo jakýmikoli jinými podobnými právy k takové zpětné vazbě.

Změny podmínek užití

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Podmínky užití. Zároveň se Poskytovatel zavazuje o změnách informovat Uživatele, a to nejméně 30 dní před nabytím platnosti nových Podmínek. Tato skutečnost bude Uživateli sdělena e-mailem na e-mail Uživatele, který byl použit při registraci Uživatele nebo je uveden v Uživatelském profilu jako e-mail "přihlašovací". Jestliže nové znění Podmínek neodmítnete (písemně na e-mail podpora@customio.cz), pak je dle této Smlouvy považováno, že s novými Podmínkami souhlasíte. Odmítnutí nových Podmínek můžete provést písemnou formou na e-mail podpora@customio.cz. V případě odmítnutí nových Podmínek již nedojde k automatické obnově služeb a produktů Poskytovatele, je-li tato obnova aktivní.

Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem poslední aktualizace: 13.10.2021.

pencilTato webová stránka používá Cookies

Prohlížením obsahu těchto stránek a využíváním produktů a služeb na těchto stránkách souhlasíte s použitím Cookies. Další informace naleznete v sekci Ochrana soukromí.
Rozumím a beru na vědomí